Trang Chủ > Văn bản pháp luật > Quyết định 791/QĐ-UBND Lạng Sơn, ngày 26/4/2019

Quyết định 791/QĐ-UBND Lạng Sơn, ngày 26/4/2019

Chia sẻ bài viết

Quyết định 791/QĐ-UBND Lạng Sơn, ngày 26/4/2019 Phê duyệt Bộ đơn giá đo đạc, lập bản đồ địa chính; đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Quyết định 791/QĐ-UBND Lạng Sơn, ngày 26 tháng 4 năm 2019

Phê duyệt Bộ đơn giá đo đạc, lập bản đồ địa chính;

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Nghị định số 45/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ về hoạt động đo đạc bản đồ;

Căn cứ Thông tư số 14/2017/TT-BTNMT ngày 20/7/2017 của Bộ trưởng
Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định định mức kinh tế – kỹ thuật đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

Căn cứThông tư số 35/2017/TT-BTNMT ngày 04/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành định mức kinh tế – kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 131/TTr-STNMT ngày 16/4/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Bộ đơn giá đo đạc, lập bản đồ địa chính; đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn như sau:

Bộ đơn giá đo đạc lập bản đồ địa chính trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn;

Bộ đơn giá đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn;

Bộ đơn giá xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Quy định chi tiết 03 Bộ đơn giá kèm theo Quyết định này được gửi trên Eoffice và đăng trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn).

Điều 2. Bộ đơn giá quy định tại Điều 1 Quyết định này được áp dụng cho việc

Lập Thiết kế kỹ thuật – dự toán đo đạc bản đồ, lập hồ sơ địa chính,

Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và làm căn cứ thanh quyết toán khối lượng hoàn thành xây dựng lưới địa chính;

Đo đạc lập bản đồ địa chính; số hoá và chuyển hệ toạ độ bản đồ địa chính;

Đo đạc chỉnh lý bản trích đo địa chính hoặc chỉnh lý riêng từng thửa đất của bản đồ địa chính; đo đạc tài sản gắn liền với đất;

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,

Trích lục hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Điều 3.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1420/QĐ-UBND ngày 05/8/2017 của UBND tỉnh về phê duyệt Bộ đơn giá đo đạc địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính áp dụng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Tải về file đính kèm

Bản pdf:

Quyết định số 791/QĐ-UBND.pdf

Phụ lục đính kèm:

Phụ lục đơn giá trích đo địa chính kèm theo Quyết định số 791/QĐ-UBND

Giới thiệu về Minh Khôi

Chuyên trang chia sẻ các kiến thức liên quan đến Hoạt động xây dựng 👉 Đấu thầu 👍 Autocad từ cơ bản đến nâng cao.

Có thể bạn quan tâm

thong-tu-10-2019-tt-bxd-dinh-muc-xay-dung-2020

Thông tư 10/2019/TT-BXD về định mức xây dựng năm 2020

Thông tư 10/2019/TT-BXD về việc ban hành hệ thống định mức xây dựng năm 2020 có hiệu lực áp dụng từ ngày 15 tháng 2 năm 2020.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.