Trang Chủ > Quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Nội dung quản lý chi phí đầu tư xây dựng gồm tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng, xây dựng, giá hợp đồng xây dựng, định mức và giá xây dựng, chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng; thanh toán và quyết toán hợp đồng xây dựng, thanh toán và quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình; quyền và nghĩa vụ của người quyết định đầu tư, chủ đầu tư, nhà thầu xây dựng trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Nội dung sơ bộ tổng mức đầu tư, tổng mức đầu tư xây dựng

tong-muc-dau-tu-xay-dung

Nội dung sơ bộ tổng mức đầu tư, tổng mức đầu tư xây dựng theo quy định tại điều 3 Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Đọc thêm »