Trang Chủ > Đấu thầu

Đấu thầu

Đấu thầu là quá trình lựa chọn nhà thầu để ký kết và thực hiện hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp; lựa chọn nhà đầu tư để ký kết và thực hiện hợp đồng dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư, dự án đầu tư có sử dụng đất trên cơ sở bảo đảm cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế.

Quy định về lập, thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời thầu phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ

lap-tham-dinh-va-phe-duyet-ho-so-moi-thau-phuong-thuc-mot-giai-doan-hai-tui-ho-so

Quy định về lập, thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời thầu phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ theo Điều 23, Điều 24 và Điều 25 Nghị định 63/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

Đọc thêm »

Các vấn đề về thương thảo hợp đồng trong đấu thầu

thuong-thao-hop-dong-trong-dau-thau

Các vấn đề về thương thảo hợp đồng trong đấu thầu như cơ sở để thương thảo hợp đồng nguyên tắc, nội dung thương thảo hợp đồng và các vấn đề khác theo quy định tại Điều 19 Nghị định 63/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

Đọc thêm »

Quy định về lập, thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời thầu phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ

lap-tham-dinh-va-phe-duyet-ho-so-moi-thau-mot-giai-doan-mot-tui-ho-so

Quy định về lập, thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời thầu phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ theo Điều 12 và Điều 13 Nghị định 63/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

Đọc thêm »

Quy trình chi tiết đấu thầu rộng rãi theo phương thức một giai đoạn

quy-trinh-chi-tiet-dau-thau-rong-rai-theo-phuong-thuc-mot-giai-doan

Quy trình chi tiết đấu thầu theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ và phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ theo quy định tại Điều 11 và Điều 21 Nghị định 63/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

Đọc thêm »